Fond kvalifikovaných investorů

Fond kvalifikovaných investorů, který nabízí unikátní příležitost investice do akcií světových firem s cíleným výnosem 10 % p.a.

Aktivní správa fondu SmartStocks poráží nejznámější světový index S&P 500.

STRATEGIE FONDU

Zastáváme názor, že investování není sprint, ale běh na dlouhou trať. Proto se SmartStocks zaměřuje primárně na investice do vybraných světových akcií, které jsou historicky ověřenou cestou k dosažení reálných výnosů. Akciová složka tak bude vždy tvořit přinejmenším polovinu majetku fondu. Jedním ze základních principů investování je diverzifikace, vzhledem k tomu SmartStocks chytře doplňuje portfolio o další typy aktiv jako dluhopisy či komodity.

NÁZEV FONDU

Název: Investhy SICAV, a.s. podfond Investhy SmartStocks
Sídlo: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 211 77 864
Fond je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28670

FKI Investhy SICAV, a.s. 
podfond Investhy SmartStocks

Právní forma fondu

akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ Fond kvalifikovaných investorů
Cílený dlouhodobý výnos 10 % p.a.
Minimální investice 1 mil. Kč
Doporučený investiční horizont střednědobý, 3 a více let
Administrátor
fondu
AVANT investiční společnost, a.s.
Auditor fondu Moore Audit CZ s.r.o
Depozitář ČSOB

V loňském roce se nám podařilo úspěšně převzít většinový podíl v našem největším projektu Ostravské zahrady, které odpovídají cenové realizaci za téměř 2 miliardy korun. Nestojíme však jen na jedné noze. Prostředky zhodnocujeme i na kapitálových trzích prostřednictvím regulovaného FKI SmartStocks, kde cílíme na výnos 10 % p.a.

Investiční
přístup

Fond přizpůsobuje své složení tak, aby v každém okamžiku dosahoval zajímavého poměru potenciálního výnosu a podstupovaného rizika.

V obdobích relativního nadhodnocení akcií investuje podstatnou část spravovaného majetku do bezpečných aktiv. Jsme tak opatrní v dobách, kdy jsou ostatní chamtiví. Naopak největší příležitosti zpravidla přicházejí v časech převládajícího pesimismu. V situaci, kdy se akcie obchodují výrazně pod svou férovou hodnotou, SmartStocks navyšuje zastoupení dynamické složky a využívá slev k nákupům.

10 důvodů, proč investovat s námi


Regulace

Bezpečnost díky dohledu ČNB, depozitáři a investiční společnosti.

Transparentnost

Získáte kompletní přehled o investicích, do poslední koruny.

Individuální přístup

Pro nás nejste jen řádkem v excelu, ale investičním partnerem.

Fundament

Investiční portfolio složené na základě poctivých analýz.

Zkušenosti

Za fondem stojí tým s více než desetiletým působením na trzích.

Strategie

V majetku převažují akcie, aktivum s nejvyššími dlouhodobými výnosy.

Likvidita

Když budete potřebovat, odejít můžete kdykoliv s tří měsíční výpovědní lhůtou.

Aktivní přístup

Flexibilní zapojení nástrojů portfolia pro ochranu před poklesy.

Cílené zhodnocení

SmartStocks má cíl dlouhodobě dosahovat výnosu 10 % p.a.

Jsme v tom společně

Minimální fixní poplatky, vysoká motivace fondu dosahovat zisku.

Investiční rada

SmartStocks vznikl transformací 3 roky fungujícího privátního fondu dle §15 ZISIF určeného pro uzavřený okruh investorů. Vzhledem k historickým výsledkům a zájmu investorů jsme se rozhodli k otevření fondu pro kvalifikované investory ve spolupráci s investiční společností AVANT. Za fondem stojí lidé s dlouholetými zkušenostmi na finančních trzích, seznamte se s námi.

Ing. Marek Kupka

Director WM & Partner
Předseda investiční rady fondu

Zajišťuje potřebné zázemí pro fungování fondu. Má na starost vedení divize Wealth Management, pod kterou spadá Fond kvalifikovaných Investorů.

Patrik Gančarčík, MBA

CEO & Founder
Člen investiční rady fondu

Jeho úkolem je strategické směřování skupiny a zajištění potřebného zázemí pro fungování fondu.
 

Statut Investhy SICAV, a.s.


Statut Podfondu Investhy Smartstocks


Pokyn k úpisu PO


Pokyn k úpisu FO


KID Podfond Investhy SmartStocks PIA I


KID Podfond Investhy SmartStocks PIA II


KID Podfond Investhy SmartStocks PIA III

Formulář


Investhy SmartStocks, podfond společnosti Investhy SICAV, a.s., je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu.

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat. Návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Jakékoliv informace či sdělení obsažené na těchto webových stránkách mají pouze informativní charakter a nepředstavují doporučení nebo radu ani nejsou nabídkou na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídkou. Investoři by měli zejména zvážit investiční strategii a specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů podfondu Investhy SmartStocks tak, jak jsou uvedeny v jeho statutu nebo v jiných dokumentech týkajících se podfondu Investhy SmartStocks. Detailní informace obsahuje statut a Sdělení klíčových informací (KID), které by investoři, kteří hodlají uzavřít smlouvu o úpisu investičních akcií, měli v dostatečném předstihu prostudovat, aby se seznámili se všemi riziky vyplývající z uzavření smlouvy o úpisu investičních akcií. 

Přípravě informací obsažených na těchto webových stránkách byla věnována maximální péče a byly zpracovány v dobré víře, obsažené informace však mohou být předmětem změn či aktualizací a fond ani jeho obhospodařovatel proto neposkytují záruku za jejich aktuálnost či úplnost.

Detailní informace obsahuje statut fondu a podfondu a Sdělení klíčových informací (KID), veškeré dokumenty jsou k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost, případně na webu www.investhy.cz. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4. Dále jsou k dispozici informace o zpracování osobních údajů na www.avantfunds.cz/gdpr. Ostatní důležité informace jsou k dispozici na webu www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace.