Zahájení spolupráce

Jakým způsobem lze navázat spolupráci?

Zakládáme si na osobním setkání na našich pobočkách v Praze a Ostravě. Po domluvě je samozřejmě možnost schůzky i v regionech, případně vše vyřešíme online či po telefonu.


Poplatky

Jaká je poplatková struktura?

Naše klienty chápeme jako obchodní partnery, tudíž cílem není účtovat nepřiměřeně vysoké poplatky jako u řady konkurenčních společností. Výnosy realizujeme především na našich projektech a s klienty jsme tak na jedné lodi. Maximální vstupní poplatek ve fondu dosahuje velikosti 3 %. Následně účtujeme velmi nízký management fee a performance fee. Majoritní část odměny za správu v rámci fondu inkasujeme prostřednictvím podílu na zisku.

Co je performance fee?

Podíl na zisku fondu SmartStocks ve výši 30 %, který je účtován z kladného výnosu každých 6 měsíců dle principu High-Water Mark.

Co je High-Water Mark?

Tato metodika výpočtu zisku a následných výkonnostních poplatků zajišťuje, že klient nebude platit dvakrát za již dosažený zisk. Nárok na odměnu společnosti vzniká pouze v případě, kdy byla překročena nejvyšší historicky dosažená hladina zisku. Jde o nejpoužívanější metodiku výpočtu performance fee v rámci investičního světa.

Co je management fee?

Správcovský poplatek 0,083 % p.m. z portfolia fondu. V zásadě slouží na úhradu provozních nákladů souvisejících s chodem fondu SmartStocks.

Existují ještě nějaké jiné poplatky, o kterých bych měl vědět?

Ne, žádné další poplatky nejsou. Úpis našich dluhopisů a následné vedení účtu včetně výplaty kupónů je zdarma. Stejně jako zaslání podkladů či informací o velikosti aktuálně spravovaného majetku.


Daně

Jakým způsobem probíhá zdanění investic?

U fyzických osob je vybírána 15% daň z úrokového výnosu formou srážkové daně, kterou odvádí emitent. V případě nákupu dluhopisů na právnickou osobu dochází k výplatě výnosů v hrubé výši. Zdanění se následně odvíjí od situace v konkrétní společnosti. Ve fondu SmartStocks princip zdanění vychází z obdobných zásad jako při nákupu akcií napřímo, tudíž je možné u fyzických osob využít časový test. Investoři od nás včas obdrží veškeré podklady a podporu v daňové problematice.

Co je časový test?

Příjmy z prodeje cenných papírů jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny v případě, když doba mezi nákupem a prodejem cenných papírů dosáhla aspoň tří let. Tato doba se počítá za každý jednotlivý obchod samostatně.


Investice

Kdo může investovat?

Osoby starší 18 let s trvalým pobytem v ČR nebo jiné zemi Evropské unie. Podmínkou je účet v českých korunách nebo eurech vedený na jméno klienta.

Lze investovat pravidelně?

Ano, pravidelné investice jsou tím nejlepším způsobem, jak dlouhodobě zhodnocovat prostředky a budovat majetek.

Co je to aktivní správa?

Investiční přístup založený na výběru konkrétních cenných papírů do portfolia využívající metod fundamentální a technické analýzy. Správa majetku tedy závisí na rozhodování portfolio manažera, a to v souladu se statutem fondu či plánovanou strukturou portfolia. Opakem je pasivní správa spočívající v nákupu aktiv bez jakékoliv analýzy, což za správný investiční přístup nepovažujeme.

Co je diverzifikace?

Diverzifikace jednoduše znamená rozkládání rizika investice. Toho lze docílit například volbou více akcií v rámci portfolia fondu či orientací na více developerských projektů najednou.

Lze dluhopis odprodat i před jeho splatností?

Ano, v závislosti na emisních podmínkách jednotlivých dluhopisů. Dluhopisy Investhy, a.s. nabízí u některých emisí možnost předčasného splacení v objemu až 500 000 Kč. Prostředky tak můžete v případě potřeby vybrat před datem splatnosti.


Bezpečnost

Kde jsou moje peníze a investice uloženy?

V projektech skupiny Investhy, a.s., zejména jde o nemovitostní projekty na území Prahy a Ostravy. Ve fondu SmartStocks jsou finance alokovány zejména do akcií obchodovaných na trzích Spojených států a Evropy, včetně ČR. Hotovostní prostředky držíme na účtech u stabilních bankovních domů, jejichž kreditní kvalitu pravidelně analyzujeme.

Může moje investice ve SmarStocks poklesnout?

Ano, nicméně riziko ztráty je sníženo aktivní správou portfolia. Klademe důraz na ochranu majetku klientů v čase. Z toho důvodu pružně reagujeme na tržní vývoj. Na základě sledovaných indikátorů jsme schopni vyhodnotit riziko blížícího se poklesu na trzích a adekvátně tomu uzpůsobit portfolio fondu.

Co je Due diligence?

Vyjadřuje míru aktivity, kterou lze důvodně očekávat za daných okolností. Používá se v několika významech, a to při auditu hospodaření před převzetím společnosti, IPO a nákupu pozemků.

Jaké jsou rizika v případě dluhopisů?

Zejména se jedná o riziko protistrany (emitenta) neboli kreditní riziko. To závisí na schopnosti emitenta dostát svým závazkům, tj. splatit své dluhy a obecně dodržet podmínky smlouvy. Toto riziko je možné výrazně snížit důkladným výběrem obchodního partnera. Za námi vydávanými dluhopisy jsou reálná aktiva, tedy pozemky a nemovitosti svou hodnotou převyšující výši závazků. Z toho důvodu je riziko investice nízké.

Co je risk management?

Eliminování a řízení rizik v projektech a procesech. Zjišťujeme a vyhodnocujeme potenciální nebezpečí a nežádoucí důsledky. Při zahájení každého projektu či investice je důležité stanovit rizika s nimi spojená a nezapomínat, že každý projekt je jedinečný. Před začátkem projektu také definujeme jeho cíl.

Chcete více informací?