Vize, hodnoty, směřování společnosti ve které pracuji, jsou důležité ANO či NE?


Nastavení a dodržování hodnot a vizí ve firmách je zásadním krokem pro jejich úspěch a udržitelný rozvoj. Tyto základní principy nejenže definují firemní kulturu, ale také poskytují směr a motivaci zaměstnancům, zákazníkům a partnerům. V tomto článku se podíváme na důležitost těchto aspektů a na to, jak mohou ovlivnit výkonnost a reputaci firmy.

Definice hodnot a vizí

Hodnoty firmy jsou základními principy, které ovlivňují její chování a rozhodování. Jsou to klíčové stavební kameny, které pomáhají formovat podnikovou kulturu a odráží se ve všem, co firma dělá. Vize firmy na druhou stranu představuje její dlouhodobý cíl nebo snění, kam chce firma směřovat a čeho chce dosáhnout.

Autor článku: Ing. Petr Němec MBA, Investment Manager

1. Směrování a jednota: Jasné hodnoty a vize poskytují firmě směr a pomáhají udržet zaměstnance sjednocené ve společném úsilí. Když zaměstnanci rozumějí hodnotám a vizi firmy, mohou lépe přispět k jejím cílům. Pokud však platí jen pro zaměstnance, a nikoliv pro vyšší management, je to špatně.

2. Rozhodovací proces: Hodnoty firmy slouží jako kompas pro rozhodování na všech úrovních. Pomáhají zajistit, že rozhodnutí jsou v souladu s tím, co firma považuje za důležité, což vede k větší integritě a důvěryhodnost.

3. Motivace a angažovanost: Společnosti, které aktivně komunikují a žijí podle svých hodnot a vizí, mají tendenci mít vyšší úroveň zaměstnanecké angažovanosti. Zaměstnanci, kteří se mohou ztotožnit s hodnotami a cíli firmy, jsou obvykle více motivováni a spokojeni ve své práci. Opak je často bohužel pravdou.

4. Diferenciace a konkurenční výhoda: V dnešním vysoce konkurenčním prostředí mohou být hodnoty a vize klíčovými diferenciátory. Firmy, které jsou schopny efektivně komunikovat své jedinečné hodnoty a vizi, mohou lépe oslovit zákazníky a vytvořit silnější značku.

5. Přilákání talentů: Hodnoty a vize firmy hrají klíčovou roli i při přilákání a udržení talentů. Lidé chtějí pracovat pro organizace, jejichž hodnoty se shodují s jejich vlastními a kde vidí, že jejich práce má smysl a přispívá k většímu cíli. Ne vždy je výše mzdy jediným ukazatelem spokojenosti zaměstnanců.

Implementace a udržování hodnot a vizí

Není dostatečné mít jen dobře formulované hodnoty a vizi; musí být také účinně implementovány a udržovány. To zahrnuje pravidelnou komunikaci, začlenění hodnot a vizí do všech aspektů podnikání, od náboru až po hodnocení výkonu, a vytvoření mechanismů pro měření a zpětnou vazbu, které zajistí, že firma zůstane věrná svým základním principům.

Nastavení a dodržování hodnot a vizí je nezbytné pro každou firmu, která chce být úspěšná a udržitelná. Tyto základní principy nejenže formují podnikovou kulturu a poskytují směr, ale také pomáhají vytvářet silnou značku, motivovat zaměstnance a přilákat talent. Ve výsledku jsou firmy, které tyto aspekty berou vážně, lépe vybaveny k dosažení dlouhodobého úspěchu a pozitivního dopadu na společnost. Vize společnosti Investhy je založena na principu transparentnosti, inovace a udržitelného rozvoje, s důrazem na dlouhodobou spokojenost pracovníků a klientů. Tato vize je podpořena etickým kodexem, který zdůrazňuje férové jednání, integritu a odpovědnost vůči všem zainteresovaným stranám. Klíčové standardy platné pro všechny zaměstnance i vedení zahrnují otevřenou komunikaci, respektování práv a zájmů ostatních, a závazek k neustálému vzdělávání a zlepšování.

Já sám jsem se s těmito hodnotami plně ztotožnil, neboť mi poskytly jistotu, že i na sklonku své kariéry mohu pracovat v prostředí, které oceňuje moje zkušenosti a umožňuje mi se podílet na rozhodovacím procesu firmy. Možnost spolurozhodování a určitá míra svobody mi v práci dávají prostor pro kreativitu, zatímco klid na práci mi umožňuje soustředit se na kvalitu bez nepotřebného a mnohdy zbytečného a každodenního tlaku.

Závěr

Směřování firmy Investhy, kde je klient a jeho spokojenost na prvním místě, rezonuje s mými profesními i osobními hodnotami. Věřím, že takovéto zaměření nejenže přináší úspěch společnosti, ale také přispívá k lepší společnosti jako celku. Tato filozofie a etický kodex byly pro mě klíčové při rozhodování o dalším směřování mojí kariéry a přesvědčily mě, že Investhy je to pravé místo pro mojí poslední profesionální etapu.

Disclaimer: Tento článek je informativního charakteru a nejedná se o investiční doporučení.


NEWS

Pro důležitá rozhodnutí jsou zapotřebí správné informace.


Sdílejte tento článek