Analýza: Při investování držte náklady na uzdě


Kvalitní služba vždy něco stojí a svět investic není výjimkou. Přesto by investoři měli bedlivě sledovat náklady, které jim správce majetku účtuje.

Na dlouhém horizontu se totiž i na první pohled relativně nízký cenový rozdíl propíše do znatelně odlišného výsledku investičního snažení.

Vstupní poplatek

Prvním nákladem, se kterým se nejčastěji investoři setkají, je vstupní poplatek. Jde zpravidla o odměnu distribuce či obchodníka za prodej daného finančního produktu. U podílových fondů standardně dosahuje hodnoty až 5 % z výše investované částky, což rozhodně není zanedbatelná suma. Zejména pokud hovoříme o investici v řádu milionů korun.

Se vstupními poplatky se však můžeme setkat i u obchodníků s cennými papíry, kteří svým klientům rádi účtují poměrně vysoké náklady za prodej nejrůznějších investičních nástrojů. Může jít například o certifikáty či korporátní dluhopisy. Náklady těchto produktů mohou být účtovány jak přímo, tak i nepřímo formou vložených poplatků přímo do ceny daného instrumentu. Celkově výše vstupních nákladů u takových produktů může hravě přesáhnout i 5 % z investované částky.

Průběžné poplatky

Dlouhodobý investor by měl brát na zřetel především pravidelné poplatky. Tím nejčastějším je správcovský poplatek, který je strháván průběžně bez ohledu na dosažené výsledky. U akciových podílový fondů se pohybuje zpravidla v řádu 1,5-2 % ročně. V případě obchodníků s cennými papíry však může přesáhnout i 5 % p.a. v závislosti na zvoleném poplatkovém schématu.

Druhým častým typem průběžných nákladů je výkonnostní poplatek, který je účtován pouze v případě, že investor dosáhne kladného zhodnocení. Obecně můžeme říct, že daleko spravedlivější forma odměňování správce majetku je právě prostřednictvím výkonnostního poplatku. Bohužel valná většina investičních fondů či brokerů preferuje fixní manažerský poplatek, který jim zaručí příjem bez ohledu na výsledky a kvalitu odvedené práce.

Srovnání nákladů

Pro představu o typických nákladech účtovaných v rámci dynamických investičních příležitostí jsme připravili následující srovnání. Zahrnuje dva domácí akciové podílové fondy, nabídku obchodníka s cennými papíry Cyrrus (akcie, certifikáty) a alternativní fond Smart Stocks.

Srovnání nákladovosti vybraných investic

Z přehledu vyplývá, že všechny nabídky zahrnují vstupní poplatek, který v případě podílových fondů dosahuje až 5 % z investované částky. V případě OCP Cyrrus je brán v potaz 3% poplatek za úpis investičního certifikátu, který však nezohledňuje další náklady zahrnuté v samotné konstrukci produktu.

Nejnižší správcovský poplatek vykazuje Smart Stocks, naopak investiční strategie v rámci obchodníka Cyrrus mohou v případě aktivního investora znamenat poplatek odpovídající až 6 % ročně. Naopak výkonnostní poplatek je nejvyšší u Smart Stocks, jde však o kompenzaci velmi nízkého správcovského poplatku. Zároveň se jedná o spravedlivou poplatkovou strukturu pro investory, kteří jsou zatíženi znatelnějšími náklady až ve chvíli, kdy jejich investice dosahuje zisku.

Smart Stocks

Ve fondu Smart Stocks jsme s klienty na stejné lodi. Společně usilujeme při přijatelné míře rizika o co nejvyšší možné zhodnocení, od kterého se následně odvíjí naše odměna ve formě výkonnostního poplatku. Zájmy správce fondu i klientů jsou tak sjednoceny. To bohužel u celé řady konkurenčních nabídek neplatí.

Zpravidla účtujeme velmi nízký vstupní poplatek ve výši 1 % z investované částky. Tím se odlišujeme od většiny ostatních investičních příležitostí, při jejich využití musí investor uhradit znatelně vyšší počáteční náklady.

Správcovský poplatek je v našem fondu nastaven na 1 % ročně, mezi dynamickými produkty tak patříme v tomto ohledu k těm nejlevnějším na trhu. V rámci motivačního nastavení spolupráce si účtujeme 30% výkonnostní poplatek na principu high water mark pouze v případě, že našim klientům vygenerujeme kladné zhodnocení.

Disclaimer

​​​​​​​​​​​​​​Tyto webové stránky mají pouze informativní charakter. Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Informace zde uvedené by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb.

Společnost PP Financial a.s. ani správce fondu Smart Stocks, společnost PP Financial wealth management a.s., nepodléhá dohledu České národní banky. Zmíněné společnosti jsou však ČNB regulovány a musí dodržovat platnou legislativu. Služby společnosti PP Financial wealth management a.s.  nejsou určeny veřejnosti. Společnost PP Financial wealth management a.s.  je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“).

S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost původně investované částky. Investice do různých typů cenných papírů mohou v jednotlivých jurisdikcích podléhat omezením a právním předpisům. Kterákoliv osoba investující do cenných papírů je povinna splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují k investorovi a k těmto cenným papírům. Informace uvedené na těchto webových stránkách neberou v úvahu situaci, majetkové a jiné poměry, investiční strategii či omezení týkající se konkrétních osob.

Společnost, její zakladatelé, akcionáři, členové orgánů, ředitelé či zaměstnanci nepřebírají odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené na těchto webových stránkách. Obsah těchto webových stránek může být měněn bez předchozího upozornění. Jakákoliv další distribuce, případně jiná neautorizovaná manipulace s informacemi zde uvedenými je zakázána.


NEWS

Pro důležitá rozhodnutí jsou zapotřebí správné informace.


Sdílejte tento článek